Voorwaarden Mascha’s Dansstudio seizoen 2022-2023

 

 1. Inschrijven:

Leerlingen betalen bij inschrijving voor een seizoen 10 euro administratiekosten.

U bent ingeschreven zodra u van mij een ontvangstbevestiging heeft gehad van het (volledig ingevulde) inschrijfformulier én het betreffende cursusgeld.

Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Wanneer plaatsing in een gewenste cursus niet meer mogelijk is, krijgt u daarvan bericht.

Het inschrijfformulier is te downloaden op de website van Mascha’s Dansstudio.

Zittende leerlingen hebben bij inschrijving voor een volgende termijn of groep, voorrang op nieuwe leerlingen.

Bij inschrijving tijdens een lopende cursustermijn betaalt u het resterend aantal lessen naar rato.

 1. Opzeggen:

Zonder opzegging wordt de inschrijving voor peuters stilzwijgend verlengd tot de leerling 4 jaar wordt.

Voor leerlingen vanaf 4 jaar geldt de inschrijving tot wederopzegging.

Opzeggen kan tot uiterlijk 2 weken voor het begin van de nieuwe termijn/zomervakantie. (15 december/15 maart/15 juni)

Opzeggen kan alleen schriftelijk of per email met ontvangstbevestiging aan Mascha Eikema.

Te laat ingestuurde opzeggingen evenals tussentijdse beëindiging van de lessen ontslaan u niet van het nakomen van de termijnbetalingen voor de rest van de lopende termijn. Er wordt voor de lessen geen restitutie verleend, zie kopje 4.

 1. Lesgeld en betaalwijze:

Lesgeld dient vóór aanvang van de eerste les ná de eventuele proefles te zijn voldaan op rekeningnummer

NL66 KNAB 0259 4503 40 t.n.v. Mascha’s Dansstudio te Amsterdam, o.v.v. naam leerling, lesdag en -tijd.

Bij niet of niet tijdige betaling kan deelname aan de verdere lessen geweigerd worden.

 1. Restitutie:

Afwezigheid op, onderbreken of afbreken van de cursus door de (ouder van de) cursist, geeft geen recht op vermindering of restitutie van het lesgeld. Wél krijgt u het resterende bedrag van de lessen terug wanneer de lessen niet meer vervolgd kunnen worden door wijziging van leslocatie, lestijd en/of verhuizing van de cursist.

 1. Aansprakelijkheid:

Mascha’s Dansstudio stelt zich niet aansprakelijk voor blessures, schade, diefstal of verlies van goederen. Aangeraden wordt om kostbare eigendommen thuis te laten.

 1. Lesuitval: 

Mocht door omstandigheden een les uitvallen, dan wordt u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld middels e-mail en/of sms. Vanaf de 2de vervallen les binnen één termijn zal er een passende vervanging of inhaalregeling getroffen worden.

Indien de lessen op advies van de overheid niet zoals gebruikelijk plaats kunnen vinden (bijvoorbeeld in het geval van een pandemie), wordt er online les(materiaal) gedeeld of buiten les gegeven wanneer de omstandigheden dat toelaten.

 1. Kijken tijdens de lessen:

Om te voorkomen dat de leerlingen teveel worden afgeleid, is het niet toegestaan de lessen bij te wonen of voor het raam te blijven staan. Elk seizoen worden er kijk-/meedoemomenten georganiseerd waarbij u een les (deels) kunt bijwonen en foto’s mag maken. Tijdens een eerste proefles mag er even een ouder bij blijven als de betreffende leerling dat graag wilt. De lessen erná is het de bedoeling dat u vertrekt zo gauw de les start. Ik probeer hier consequent in te zijn zodat dit ook helder is voor de kinderen en daarmee een gevoel van veiligheid creëert. Zorg er wél voor dat er een telefoonnummer bereikbaar is tijdens de les, mocht het kind het toch nog te lastig vinden zonder ouder.

 1. Proeflessen:

Een proefles kost 7,50 euro en is geheel vrijblijvend. Een afspraak voor een proefles gaat in overleg met Mascha, telefonisch of via de mail, maar is in principe het hele seizoen mogelijk. Ouder/verzorger mag (een deel van) de 1e les blijven kijken.

 1. Gemiste lessen inhalen:

In overleg met Mascha kan een gemiste les vaak op een ander moment worden ingehaald. Bij voorkeur inhalen in dezelfde week.

 1. Privacy, fotograferen en filmen:
 2. a) In verband met de privacy van de kinderen is het maken van foto- e/o filmopnames tijdens de lessen uitsluitend toegestaan voorzover betreffende ouders hier geen bezwaar tegen hebben gemaakt. Ouders kunnen voorafgaand aan de cursus schriftelijk aangeven of zij er bezwaar tegen hebben dat hun kind wordt gefilmd of gefotografeerd. Als dat niet is gebeurd, gaan wij ervanuit dat ouders en docenten beeldmateriaal kunnen maken.

De docent kan op ieder moment besluiten dat fotograferen of filmen niet langer is toegestaan, dit alles ter bescherming van de belangen en rechten van de kinderen en hun ouders. Het maken van filmpjes en foto’s door de ouders wordt verondersteld uitdrukkelijk en uitsluitend voor eigen familiair gebruik te zijn en/of wordt in de groepsapp gedeeld met de andere ouders van de groep.

Het plaatsen van foto’s en filmpjes van de lessen op sociale media dient zorgvuldig en met inachtneming van de belangen en rechten van de gefotografeerde of gefilmde kinderen te gebeuren. Betrokken ouders hebben te allen tijde het recht om van andere ouders te eisen om foto- of filmmateriaal van hun eigen kind te laten verwijderen van sociale media.

11. b) De docent kan tbv van promotiemateriaal van de lessen van Mascha’s Dansstudio beeldmateriaal (laten) opnemen tijdens de lessen. Ouders worden verondersteld akkoord te gaan met zorgvuldig gebruik hiervan door de docent, tenzij hiertegen voorafgaan aan de cursus schriftelijk bezwaar is gemaakt. Bij het akkoord gaan met de algemene voorwaarden, (actief aan te vinken op het inschrijfformulier) geeft u hiervoor toestemming.

aanvullingen voor de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018:

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens. Ik wil aangeven dat de gegevens die wij van jou en door jou krijgen, bij ons in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ben ik, Mascha Alexis de Swart-Eikema, eigenaresse van Mascha’s Dansstudio voor Dans&Yoga, een eenmanszaak gevestigd in Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52090868.

Waarom ik jouw gegevens bewaar:

Jouw contactgegevens zijn voor mij en/of de vaste docent die jouw zoon/dochter lesgeeft. Ik gebruik deze om contact met je te houden en je te informeren over de lessen van je kind. Ik vraag alleen naar jouw gegevens nadat je zelf hebt aangegeven interesse te hebben in de lessen. Als je uitschrijft bewaar ik je gegevens nog 1 seizoen omdat de meeste leerlingen binnen een jaar toch weer terugkomen. Is dat niet het geval dan verwijder ik ze uiterlijk een jaar na uitschrijving.

Verwerken persoonsgegevens:

Mocht je ja zeggen op het werken met Mascha’s Dansstudio, dan vraag ik je om meer gegevens. Namelijk die gegevens die op het inschrijfformulier te zien en/of aan te vinken zijn en jij me zelf verstrekt. De gegevens waar ik om vraag zijn belangrijk voor een persoonlijk, goed, snel en veilig contact, in het belang van onze samenwerking. Wil je weten waarom ik iets wil weten of wil je graag bepaalde gegevens verwijdert zien, laat het me weten.

Beveiliging;

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Alles wat wij via WhatsApp of Facebook delen wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij beiden ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn (werk)telefoon, iPad en laptop. Deze zijn beveiligd met een code. Mijn site is als een etalage; alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest. Bovendien zit er goede beveiligingssoftware op. Dit is ook verplicht.

Termijn waarop ik gegevens bewaar:

Omdat ik al genoeg bewaar, zal ik jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Als je uitschrijft bewaar ik je gegevens nog een seizoen. Dit omdat veel leerlingen binnen het seizoen toch weer terugkeren. Kom je na dat jaar niet terug op les, dan verwijder ik de gegevens alsnog. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen.

Jouw rechten:

Ik respecteer jullie privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijden.

12. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder moment door Mascha Eikema eenzijdig worden aangepast /aangevuld. In dat geval zal Mascha Eikema hiervan leerlingen, ouder(s) e/o verzorger(s) zo spoedig mogelijk in kennis stellen.