Voorwaarden Mascha’s Dansstudio seizoen 2017-2018

 

 1. Inschrijven:

Nieuwe leerlingen betalen bij inschrijving éénmalig 10 euro administratiekosten.

U bent ingeschreven zodra u van mij een ontvangstbevestiging heeft gehad van het (volledig ingevulde) inschrijfformulier én het betreffende cursusgeld.

Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Wanneer plaatsing in een gewenste cursus niet meer mogelijk is, krijgt u daarvan bericht.

Het inschrijfformulier is te downloaden op de website van Mascha’s Dansstudio.

Zittende leerlingen hebben bij inschrijving voor een volgende termijn of groep, voorrang op nieuwe leerlingen.

Bij inschrijving tijdens een lopende cursustermijn betaalt u het resterend aantal lessen naar rato.

 

 1. Opzeggen:

Zonder opzegging wordt de inschrijving voor peuters stilzwijgend verlengd tot de leerling 4 jaar wordt.

Voor leerlingen vanaf 4 jaar geldt de inschrijving tot wederopzegging.

Opzeggen kan tot uiterlijk 2 weken voor het begin van de nieuwe termijn/zomervakantie. (15 december/15 maart/15 juni)

Opzeggen kan alleen schriftelijk of per email met ontvangstbevestiging aan Mascha Eikema.

Te laat ingestuurde opzeggingen evenals tussentijdse beëindiging van de lessen ontslaan u niet van het nakomen van de termijnbetalingen voor de rest van de lopende termijn. Er wordt voor de lessen geen restitutie verleend, zie kopje 4.

 

 1. Lesgeld en betaalwijze:

Lesgeld dient vóór aanvang van de eerste les ná de eventuele proefles te zijn voldaan op rekeningnummer

NL85 INGB 0756 5335 97 t.n.v. M.A. Eikema te Amsterdam, o.v.v. naam leerling, lesdag en -tijd.

Bij niet of niet tijdige betaling kan deelname aan de verdere lessen geweigerd worden.

 

 1. Restitutie:

Afwezigheid op, onderbreken of afbreken van de cursus door de (ouder van de) cursist, geeft geen recht op vermindering of restitutie van het lesgeld. Wél krijgt u het resterende bedrag van de lessen terug wanneer de lessen niet meer vervolgd kunnen worden door wijziging van leslocatie, lestijd en/of verhuizing van de cursist.

 

 1. Aansprakelijkheid:

Mascha’s Dansstudio stelt zich niet aansprakelijk voor blessures, schade, diefstal of verlies van goederen. Aangeraden wordt om kostbare eigendommen thuis te laten.

 

 1. Lesuitval: 

Mocht door omstandigheden een les uitvallen, dan wordt u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld middels e-mail en/of sms. Vanaf de 2de vervallen les binnen één termijn zal er een passende vervanging of inhaalregeling getroffen worden.

 

 1. Kijken tijdens de lessen:

Om te voorkomen dat de leerlingen teveel worden afgeleid, is het niet toegestaan de lessen bij te wonen of voor het raam te blijven staan. Elke seizoen worden er kijk-/meedoemomenten georganiseerd waarbij u een les (deels) kunt bijwonen en foto’s mag maken. Een eerste proefles mag bijgewoond worden. De lessen erná is het de bedoeling dat u vertrekt zo gauw de les start.

 

 1. Proeflessen:

Een proefles kost 5 euro en is geheel vrijblijvend. Een afspraak voor een proefles gaat in overleg met Mascha, telefonisch of via de mail, maar is in principe het hele seizoen mogelijk. Ouder/verzorger mag (een deel van) de 1e les blijven kijken.

 

 1. Gemiste lessen inhalen:

In overleg met Mascha kan een gemiste les vaak op een ander moment worden ingehaald. Bij voorkeur inhalen in dezelfde week.

 

 1. Privacy, fotograferen en filmen:
 2. a) In verband met de privacy van de kinderen is het maken van foto- e/o filmopnames tijdens de lessen uitsluitend toegestaan voorzover betreffende ouders hier geen bezwaar tegen hebben gemaakt. Ouders kunnen voorafgaand aan de cursus schriftelijk aangeven of zij er bezwaar tegen hebben dat hun kind wordt gefilmd of gefotografeerd. Als dat niet is gebeurd, gaan wij ervanuit dat ouders en docenten beeldmateriaal kunnen maken.

De docent kan op ieder moment besluiten dat fotograferen of filmen niet langer is toegestaan, dit alles ter bescherming van de belangen en rechten van de kinderen en hun ouders. Het maken van filmpjes en foto’s door de ouders wordt verondersteld uitdrukkelijk en uitsluitend voor eigen familiair gebruik te zijn.

Het plaatsen van foto’s en filmpjes van de lessen op sociale media dient zorgvuldig en met inachtneming van de belangen en rechten van de gefotografeerde of gefilmde kinderen te gebeuren. Betrokken ouders hebben te allen tijde het recht om van andere ouders te eisen om foto- of filmmateriaal van hun eigen kind te laten verwijderen van sociale media.

 1. b) De docent kan tbv van promotiemateriaal van de lessen van Mascha’s Dansstudio beeldmateriaal (laten) opnemen tijdens de lessen. Ouders worden verondersteld akkoord te gaan met zorgvuldig gebruik hiervan door de docent, tenzij hiertegen voorafgaan aan de cursus schriftelijk bezwaar is gemaakt.
 2. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder moment door Mascha Eikema eenzijdig worden aangepast /aangevuld. In dat geval zal Mascha Eikema hiervan leerlingen, ouder(s) e/o verzorger(s) zo spoedig mogelijk in kennis stellen.